......

SPOR HABERLERİ

PİYASALAR

altın fiyatları

Online Ziyaretçi

Günlük: 83
Haftalık: 849
Aylık: 4975
Toplam: 273294

ALLAH İÇİN SEVMEK

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 4 ay önce / 17.04.2017 09:35:57 | Görüntüleme : 1639
Resulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

“İmanın en sağlam kulpu, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.”

“Allah katında en sevimli olanınız, insanlarla geçinen, kendisiyle de geçinilebilen kimsedir. Allah katında en sevimsiziniz de koğuculuk yapıp, dostları birbirinden ayıran kimsedir.” (Taberari)

“Allah için birbirini sevenler kırmızı yakuttan bir sütun üzerine kurulmuş yetmiş bin balkondan cennet ehlini seyrederler. Güneş dünya halkını aydınlattığı gibi, onların güzellikleri ve nuru da cennet halkını aydınlatır. Cennet ehli: “Gelin de şu Allah için birbirini sevenlere bakalım” derler. Onlar da üzerlerinde yeşil atlastan elbiseler, alınlarında “Allah için birbirini sevenler” ibaresi yazılı olduğu halde, güneş gibi cennet halkına parlarlar.” (Hakim-i Tirmizi Nevadirul-Usul)

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:

“Cenâb-ı Hak, Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti:

“Ey Musa! Benim için bir amel işledin mi?” Hz. Musa: “Yâ Rabbi! Senin için namaz kıldım, senin için oruç tuttum, sadaka verdim, seni zikrettim” dedi. Allahü Teâlâ şöyle buyurdu:

“Ey Musa! Namaz senin için burhandır (imanına kuvvetli bir delildir), oruç senin için cehenneme karşı koruyan kalkandır, sadaka mahşer meydanında gölgedir, zikir de nurdur. Benim için hangi ameli işledin?” Musa Aleyhisselam: “Yâ Rabbi! Sırf senin için olan ameli bana bildir” dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu:

“Ya Musa! Benim dostuma dost oldun mu, düşmanıma benim rızam için düşmanlık ettin mi?”

Bundan bilindi ki Cenab-ı Hak katında en makbul amel, sevdiğini onun rızası için sevmek, sevmediğini de onun rızası için sevmemektir.

Hz. Aliyyül-Mürtaza (k.v.): “Dost edinin, onlar sizin için dünya ve ahiret sermayesidir.” buyurmuştur.

 PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİR MUCİZESİ

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 4 ay önce / 14.04.2017 10:03:28 | Görüntüleme : 1979
Bedevilerde misafirden hoşlanmayan bulunsa bile adap ve örfe riayet edip fikrini açığa vuramazdı. Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri böyle bir bedevinin çadırına misafir olmuştu.

Bedevînin hanımı, misafirin teşrifine çok sevinip kocası için hazırlamış olduğu mercimek çorbasını getirerek yemesini rica etti. Gelenin kim olduğunu bilmeyen bedevi, çorbasının misafire verilmesine fena halde canı sıkıldı. Lakin sesini çıkaramadı. O anda çadırın önündeki hayvanı hastalanıverdi. Bu işe şaşıran bedevi, içinden Aleyhis-salâtü ves-selâm Efendimizden yardım istedi. Âlemlere rahmet olan Efendimiz, bedevinin zevcesinden memnuniyetini ve bedevinin misafir sevmediğini ifade buyurup onu ıslah etmek için:

“Güler yüzlü kadın, ekşi yüzlü adam, pişen mercimek, misafir Muhammed Mustafa'dır. Ey sancı bu hayvandan çık” buyurup nefes etmesiyle hayvanın sancısı kesildi ve bedevî misafirinin kim olduğunu anlayıp kendisini affetmesini istedi.

 

 NEZİR (ADAK) YERİNE GETİRİLMELİDİR

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 4 ay önce / 13.04.2017 10:22:16 | Görüntüleme : 1644
Nezir, Allâhü Teâlâ'ya tazim için mübah bir fiilin yapılmasını kendisine vacip kılmaktır.

Nezrin Türkçesi adaktır. Sırf Allâhü Teâlâ'nın rızası için ibadet sayılacak bazı şeyleri nezretmek makbuldür, sevaba vesiledir. Nezrim olsun yarın Allah rızası için oruç tutayım veya fakirlere şu kadar para vereyim yahut nezrim olsun Allâhü Teâlâ'nın rızası için bir kurban kesip fakirlere dağıtayım, denilmesi gibi.

Filan işim yoluna girerse üç gün oruç tutayım veya fakirlere para vereyim diyerek dünya işleri için yapılacak nezirler makbul değildir. Çünkü ibadet ve taatların sırf ihlâs ile Allah rızası için yapılması esasına aykırıdır.

“Allah rızası için şu fakire şu kadar para vermek nezrim olsun” veya “Allâhü Teâlâ hastama şifa verirse Hak rızası için sadaka vereyim” veya “Kurban kesip etini sadaka vereyim” diyerek nezredilebilir.

Nezirlere riayet lâzımdır. Çünkü nezreden, Allâhü Teâlâ ile ahitleşmiş demektir. Mâide sûresinin 1. Ayet-i kerimesinde (meâlen) “Ey îman edenler! Akidlerinizi ifa ediniz... " buyurulmaktadır. Binaenaleyh nezrine vefa etmesi yani adadığı şeyi yerine getirmesi icap eder. Allâhü Teâlâ Hazretleri nezirlerine vefa edenleri İnsan suresinin 7. Ayet-i kerimesinde (mealen) “Adaklarını yerine getirirler...” diye övmüştür.

Nezrin riayet icap eden bazı şartları:

Nezredilen şeyin cinsinden namaz gibi, oruç gibi, sadaka gibi, bir farz veya vacip bulunmalıdır. Binaenaleyh bir tavuk keseyim veya filan hastayı ziyarette bulunayım diye yapılacak bir nezir muteber olmaz.

Muayyen gününde yapılmayan bir nezir, başka bir günde kaza edilir. Meselâ: Bugün fakirlere sadaka vermek nezredildiği halde bugün yapılmazsa başka bir günde yapılması bir kaza olarak icap eder.

Şunu da bilmelidir ki, bir şarta bağlanan bir nezir, (Hanefi mezhebinde) o şartın yerine gelmesinden evvel ifa edilemez.

Nezir kurbanının etini, nezreden yiyemeyeceği gibi hanımı ile usul ve füruu da -yani: Babası, anası, dedeleri, evladı, torunları da yiyemezler. Bunu fakirlere sadaka vermek lazımdır. Şayet yemişlerse yediklerinin kıymetini sadaka vermeleri icap eder.

Allah, nezirlerinizi (adak) kabul eylesin.CÖMERT OLMAK

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 4 ay önce / 12.04.2017 10:03:06 | Görüntüleme : 1768
Zekat, fitre, kurban, nezir, öşür vermemek cimriliktir. Geçindirmekle mükellef olduğu kimselerden malı esirgemek de cimriliktir.

Kalbin hastalıklarındandır. Cimriliğin ileri derecesi malı; yeme, içme ve giyme gibi kendi ihtiyaçlarına harcamamaktır. Hırsla birleşen bu cimriliğe şuh denir.

Al-i İmran suresinin 180. Ayet-i kerimesinde şöyle buyuruldu -mealen- “Allâhü Teâlâ'nın kendilerine lütfundan verdiği şeyde cimrilik edenler, bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu cimrilik onlar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır...”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

“Üç şey helâk edicidir: Heva ve hevesin ardından gitmek, aşırı cimriliğe boyun eğmek ve kişinin kendini beğenmesi.”

“Cömertlik kökü cennette, cimrilik kökü cehennemde olan bir ağaçtır.” Zira cömertlik, rızkı takdir eden Allâhü Teâlâ'ya itimadın, cimrilik ise Cenâb-ı Hakk'ın kullarının rızkına kefil olduğuna itimatsızlığın ve îmân zayıflığının alâmetidir.

İbn-i Ömer (r.anhüma) buyurdu ki: “Cömerdin yemeği deva, cimrinin yemeği hastalıktır. Zira o misafirine memnuniyetle değil de kalbine ağır gelerek (gönül hoşluğu olmaksızın) yedirir. Bu sebepten onun yemeği kalbe zulmet verir.”

Cimriliğin sebebi; mal-mülk sevgisi, dünya ziynetine ve süsüne meyletmek, hiç ölmeyecek gibi dünyada hırslı olmak ve tul-i emel yani gerçekleştirilmesi bir ömre sığmayacak uzun emellerdir. Hadis-i şerifte: “İnsan yaşlandıkça ondaki iki haslet (huy) gençleşir. Onlar: Hırs ve tul-i emeldir” buyurulmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Muhakkak cömert, Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır.” buyurdular.

al'>

 KİMİNLE ARKADAŞLIK EDİLİR…

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 4 ay önce / 06.04.2017 10:06:22 | Görüntüleme : 1780
Resul-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, öyle ise onları güler yüz ve güzel ahlâk ile memnun etmeğe çalışın.”

“Sizden biriniz, bir kardeşini sevdiği zaman, bunu ona bildirsin.” (Tirmizi)

“Kim, din kardeşinin ayıplarını örterse, Allâhü Teâlâ dünya ve ahirette onun kusurlarını örter.” (İbn-i Mace) Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), ashabından biriyle bir ormana girdi ve iki misvak kesti. Biri eğrice, diğeri düzgün idi. Düzgün olanı ashabına verdi. O sahâbî:

“Ya Resulallah! Vallahi sen doğrusuna benden daha layıksın” deyince, buyurdular ki:

“Gündüzün pek az bir vaktinde de olsa bir kimse ile arkadaşlık eden kimseye, arkadaşlık hakkına riayet edip etmediği sorulur.”

Bayezid-i Bestami'ye (k.s.):

“Kim ile arkadaşlık edilir?” diye sordular, buyurdu ki: “Senin, Allâh’ü Teâlâ’nın bildiği kusurlarını bilen, sonra da Allâhü Teâlâ’nın örttüğü gibi o ayıplarını gizleyen kimse ile arkadaşlık edilir.”

Zünnun-ı Mısri (k.s.) dedi ki:

“Seni masum (günahsız, hatasız) görmek isteyenin arkadaşlığında hayır yoktur. Kızdığı vakit sırrını ifşa eden, ne fena kimsedir. Hakiki dost, senden hoşnutken sırrını sakladığı gibi sana kızdığı zaman da sırlarını saklayandır.”

Hikmet ehli bir zat dedi ki:

“Bir kimse öfkelendiği veya senden hoşnut olduğu veya bir şeye aşırı hırslandığı zaman sana farklı davranıyorsa onunla arkadaşlık etme. Hakiki dost her halinde sana karşı arkadaşlığın icabını yerine getirendir.”

(İhyau Ulumiddin)

>

 HUZEYFE BİN YEMAN

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 4 ay önce / 05.04.2017 09:52:33 | Görüntüleme : 1676
Huzeyfe (r.a.), “Yeman” lakabıyla bilinen Hisl bin Cabir'in (r.a.) oğludur. Her ikisi de Sahabe'nin büyüklerindendir.

Huzeyfe bin Yeman Hazretleri, Resulullah'ın (s.a.v.) mahrem-i esrarı (sırdaşı) olup münafıkları ve ileride olacak fitnelerin tafsilatını en ziyade bilen zat idi. “Kıyamet gününe kadar olmuş ve olacak şeyleri Resulullah (s.a.v.) bana söyledi.” buyurmuştur. Hazret-i Ömer (r.a.) Medine'de bir cenaze olsa Huzeyfe'yi (r.a.) gözetler ve onu cemaat arasında görmezse ölenin münafık olmasından şüphe ederek namazını kıldırmazdı.

Resulullah'a (s.a.v.): “Ya Resûlallah, bir halife tayin buyursanız.” denilince: “Eğer ben bir halife tayin etsem, siz de ona itaat etmezseniz azaba uğrarsınız. Lâkin size Huzeyfe ne söylerse sözüne inanınız, Abdullah bin Mesud da Kur'ân'ı nasıl okutursa öylece okuyunuz” buyurmuşlardır. (Sünen-i Tirmizi)

Huzeyfe (r.a.), Nihavend Harbi'nde kumandan Numan bin Mukarrin'in şehit olması üzerine sancağı aldı, Hemedan, Rey ve Dinever onun kumandasında fethedildi. Hazret-i Ömer'in (r.a.) halifeliği zamanında -Selman-ı Farisi'den (r.a.) sonra- ömrünün nihayetine kadar Meda-yin Valiliği yaptı. (Kısas-ı Enbiya)

Bir adam, Hazret-i Huzeyfe'ye: “En şiddetli fitne hangisidir?” diye sordu, “Hayır ve şer ile karşılaşıp da hangisini işleyeceğini bilememendir” buyurdular.

Huzeyfe Hazretleri vefat etmeden önceki hastalığında çok inleyip ağladı. “Neye ağlıyorsunuz?” dediler.

“Dünyadan ayrıldığıma üzülmüyorum. Bilakis ölüm bana daha sevimlidir. Lakin Allahü Teala'nın huzuruna, rızasını kazanarak mı yoksa gazabına müstahak olarak mı çıkacağımı bilmediğime ağlıyorum” dedi.

Vefatı esnasında: “İşte bu dünyadaki son anımdır. Allah'ım sen bilirsin ki ben seni severim. Sana kavuşmamı bana mübarek kıl” dedi ve ruhunu teslim etti. (Radıyallahü Anh) (Üsdül-Gabe)

 ALLAHÜ TEALA’NIN EN SEVDİĞİ AMEL

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 5 ay önce / 03.04.2017 11:58:48 | Görüntüleme : 1640
Hasam kabilesinden bir zat anlattı:

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ashabından bazılarıyla beraber iken yanına geldim ve:

“Resulullah siz misiniz?” dedim.

“Evet” buyurdular.

“Yâ Resûlallah, Allâhü Teâlâ’nın en sevdiği amel hangisidir?” dedim.

“Allâhü Teâlâ'ya iman etmektir.” buyurdular.

“Sonra hangisidir?” dedim.

“Sonra sıla-i rahimdir (yakın akraba ile alakadar olmaktır.)” buyurdular.

“Yâ Resûlallah, Allâhü Teâlâ’nın hiç sevmediği amel hangisidir?” diye sordum.

“Allâhü Teâlâ'ya şirk koşmaktır.” buyurdular.

“Sonra hangisidir?” dedim.

“Sıla-i rahmi terk etmek (yakın akraba ile alakayı kesmektir.” buyurdular.

“Yâ Resûlallah, sonra hangisidir?” dedim.

“Münkeri (İslam'a aykırı olanı; günahı) emretmek, maruf (Allâhü Teâlâ'nın razı olduğu fiil ve söz)den de nehyetmektir.” buyurdular.

Allâhü Teâlâ'ya iman edenlere ne mutlu…RECEP AYINDA KILINACAK NAMAZ

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 5 ay önce / 30.03.2017 13:12:31 | Görüntüleme : 1855
Recep'in 1'i ile 10'u arasında 10 rekât, 11'i ile 20'si arasında 10 rekat ve 21'i ile 30'u arasında 10 rekat kılınacak Hacet Namazı vardır. Bunların üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır

Bu 30 rekat namazı kılanlar, hidayete ererler. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekât namaz Resulullah Efendimizin (s.a.v.) berberi Selman-ı Pak (r.a.) Hazretleri tarafından rivayet edilmiştir.

Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüt vaktinde kılınması daha faziletlidir.

Kılınışı: Hacet Namazı'na şu niyetle başlanır:

“Yâ Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerif hürmetine, beni feyz-i ilâhine, afv-ı ilahine, rızâ-yı ilâhine nail eyle, abid, zahid kulların arasına kaydeyle, dünyâ ve ahiret sıkıntılarından halâs eyle, rızâ-yı şerifin için” Allâhü Ekber.

Her rekatta 1 Fatiha, 3 Kul yâ eyyühel-kafirun, 3 İhlâs-ı şerif okuyup 2 rekatta bir selâm verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır.

İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül-mülkü ve le-hül-hamdü yuhyi ve yümit, ve hüve Hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadir” okunup dua edilir.

İkinci on gün içinde yani Recep'in 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekattan sonra, 11 defa: “İlâhen Vâhıden Ehaden Sameden Ferden Vitran Hayyen Kayyûmen dâimen ebedâ” okunup dua edilir.

Üçüncü on gün içinde, yani Recep'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rekattan sonra da 11 kere: “Allâhümme lâ mânia limâ atayte, velâ mutıye limâ menate, velâ râdde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu zel-ceddi minkel-ceddü. Sübhâne Rabbiyel-Aliyyil-alel-Vehhâb, Sübhâne Rabbiyel-Aliyyil-alel-Vehhâb, Sübhâne Rabbiyel-aliyyil-alel-Kerimil-Vehhâb, Yâ Vehhâbü yâ Vehhâbü yâ Vehhâb” okunur ve dua edilir.

Allah kabul eylesin.REGAİB KANDİLİ ve YAPILACAK İBADETLER

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 5 ay önce / 29.03.2017 10:52:15 | Görüntüleme : 1847
Receb-i Şerifin ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi Regaip Kandili'dir. Bu geceye Regaip denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki:

“Recebin ilk cuma gecesinden gafil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regaip ismini vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, hepsi Kâbe’de ve onun etrafında toplanır.

Cenâb-ı Hak hallerine muttali' olur ve ‘Ey meleklerim! Dilediğinizi benden isteyiniz.' buyurur. Onlar da: ‘Ey Rabbimiz! Senden Recep ayında oruç tutanları bağışlamanı istiyoruz.' derler. Allâhü Teâlâ “Bağışladım” buyurur.

Bu gece, Hz. Amine'nin alemlere rahmet olan ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e hamile olduğunu anladığı gecedir.

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmek için bu geceyi ibadet ve taatla ihya etmelidir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır.

Regaip gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rekât Hacet namazı kılınır. İki rekatta bir selam verilerek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 İnnâ enzel-nâhü... ile 12 İhlâs-ı şerif okunur.

Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiyye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiyye şudur: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-Nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Secdede 70 defa:

“Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbül-melâiketi ver-Rûh” okunur. Secdeden kalkıp bir defa:

“Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ talem. İnneke entel-eazzül-ekrem.” okunur. Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa:

“Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbül-melâiketi ver-Rûh” okunur.

Secdeden sonra duâ edilir. Duada Allâh'a şu şekilde iltica etmelidir:

“Allâhümme bârik lenâ Recebe ve Şabâne ve belliğnâ Ramazân.”

Regaip Gecesi'nin gündüzünde, yani Cuma günü öğle ile ikindi arasında 2 rekatta bir selâm verilerek 4 rekat teşekkür namazı kılınır. Her rekatta 1 Fâtiha, 7 Ayetü'l-Kürsi, 5 İhlâs-ı şerif, 5 Kul eûzü birabbil-felak, 5 Kul eûzü birabbin-nâs sureleri okunur. Namazdan sonra:

25 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azimil-kebiril-müteâl”,

25 defa “Estağfirullâhel-azim ve etûbü ileyk” diyerek istiğfar ve sonra da dua edilir.

Regaip Kandiliniz mübarek olsun.RECEB-İ ŞERİF

Yazar : Süleyman GÖKSU | Tarih : 2 yıl, 5 ay önce / 28.03.2017 10:09:43 | Görüntüleme : 1923
Recep Ayı, 29 Mart Çarşamba günü başlıyor.

İdrak edeceğimiz mübarek Recep ayı, üç ayların başlangıcı olup, kameri ayların yedincisidir. “Eşhür-i hurum”dan olan bu ay, Şehrullah yani Allâhü Teâlâ'nın ayıdır. Bu aya oruçlu girmeli ve bu ayda çok iltica etmelidir.

Recep ayının 1'inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2'nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3'üncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nafile oruç sevabı verilir. Bu, Hadis-i şerif ile sabittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevabı verilir.

Bu ay Cenâb-ı Hakk'a mahsus bir ay olduğu için yalnız Zat-ı İlahi’yi bildiren İhlas suresini çok okumak lazımdır. Bilhassa bu aya hürmet olarak, ayrıca günde 11 defa İhlas-ı Şerif okumalı, tevhit, istiğfar ve salevat-ı şerifeyi ihmal etmemelidir.

Bu ayda 2 kandil vardır:

1. İlk cuma gecesi “Regaip Kandili”,

2. Yirmi yedinci gecesi “Miraç Kandili”dir.

Bu ayın birinci gecesi bir tespih namazı veya Receb-i Şerif’in ilk onu zarfında bir defaya mahsus olmak üzere kılınan on rekat namaz da kılınabilir. Önümüzdeki günlerde bu namazların kılınış şekli anlatılacaktır.

Recep ayında her gün, -başında ve sonunda 7'şer Fatiha ile- 100 İhlâs-ı Şerif okumak da çok sevaptır. Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i enbiya yapılmalı ve oruç tutulmalıdır.

Bu orucu 13, 14 ve 15'inci günlerinde tutanlar, Eyyam-ı Bıyz'da oruç tutma sünnetini de yerine getirdiklerinden, nice hastalıklardan şifa bulurlar.

Mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Mevlam, ibadetlerimizi kabul eylesin.